Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Konferencje dotyczące rynku pracy i szkolnictwa zawodowego. Conferences on the labor market and vocational education.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konferencje dotyczące rynku pracy i szkolnictwa zawodowego. Conferences on the labor market and vocational education.

Agencja Rozwoju Zawiercia w związku z realizacją działań w ramach projektu pn. „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2030 finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” organizuje szereg konferencji tematycznych z zakresu rynku pracy oraz szkolnictwa zawodowego.

26 maja 2023 r. odbyła się konferencja pn: „Kształcenie zawodowe przyszłości”. Szczegółowa tematyka konferencji obejmowała kształcenie dualne zawodowe jako ścieżkę edukacji, która w niedalekiej przyszłości będzie odgrywała bardzo ważną rolę. Prelegenci:

  • Jan Witkowski - Starszy Cechu w Zarządzie Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu, mistrz w zawodzie optyka okularowego -  z wykładem zwracającym szczególną uwagę na konieczność wdrożenia innowacyjnego kształcenia dualnego odpowiadającego współczesnym wymogom rynku pracy.
  • Paweł Kadłubek – II Podstarszy Cechu w Zarządzie Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu, mistrz piekarnictwa. - z wykładem dotyczących m.in. pozytywnych aspektów kształcenia zawodowego oraz właściwości pracy w zakładzie piekarniczo-cukierniczym.

31 maja 2023 r. odbyła się druga konferencja pn „Orientacja zawodowa bez granic – zawody przyszłości cz. I”.

Głównym celem konferencji (która składa się łącznie ze trzech spotkań) jest przedstawienie uczestnikom zawodów rzemieślniczych. Celem konferencji jest wskazanie, jak ważne w przyszłości będą zawody rzemieślnicze, np. elektryk, kucharz, hydraulik itp. W świecie, gdzie większość młodych ludzi na ścieżce edukacji wybiera licea ogólnokształcące, brakować będzie specjalistów – rzemieślników. Co za tym idzie – ich usługi będą kosztowne. W ramach konferencji uczestnicy zostają zapoznani z wybranymi zawodami, przybliżona zostaje ich specyfikacja oraz przedstawione sposoby łatwego „wejścia” na rynek pracy po uzyskaniu zawodu.

Podczas konferencji Jan Witkowski wskazał na konieczność wdrożenia innowacyjnego kształcenia dualnego odpowiadającego współczesnym wymogom rynku pracy oraz przedstawił szeroki zarys wykonywanego zawodu, jak i prowadzonego zakładu usługowego.

W drugiej części konferencji głos zabrał drugi z prelegentów – Artur Król – sekretarz w Zarządzie Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu, dyplomowany inżynier elektrotechniki i informatyki, rzeczoznawca branży elektrycznej przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Uściślając charakterystykę pracy w zawodzie elektryka, prelegent zwrócił szczególną uwagę na jego liczne specjalizacje. Wskazał jednocześnie, iż jest to profesja rozwojowa, dobrze opłacana, choć wymagająca, ponieważ poszukiwani są naprawdę dobrzy fachowcy, dysponujący możliwościami wykonywania szerokiego zakresu prac.


The Zawiercie Development Agency, in connection with the implementation of activities under the project titled "Local Development Plan for 2021-2030 financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021," is organizing a series of thematic conferences on the labor market and vocational education.


On May 26, 2023, a conference entitled "Vocational education of the future" was held. The detailed topics of the conference included dual vocational education as an educational pathway that will play a very important role in the near future. Speakers:

  • Jan Witkowski - Senior Guild Member of the Board of Directors of the Guild of Craftsmen and Small and Medium-sized Enterprises in Zawiercie, master in the profession of eyeglass optician - with a lecture paying special attention to the need to implement innovative dual education corresponding to modern labor market requirements.
  • Paweł Kadłubek - II Sub-Dean of the Guild on the Board of the Guild of Craftsmen and Small and Medium-sized Entrepreneurs in Zawiercie, master baker. - with a lecture on, among other things, the positive aspects of vocational training and the characteristics of working in a bakery and confectionery plant.

On May 31, 2023, the second conference entitled "Vocational orientation without borders - professions of the future part I" was held.
The main purpose of the conference (which consists of a total of three meetings) is to introduce participants to the craft professions. The aim of the conference is to indicate how important craft professions will be in the future, e.g. electrician, cook, plumber, etc. In a world where the majority of young people on the educational path choose general high schools, there will be a shortage of specialists - craftsmen. Consequently, their services will be expensive. As part of the conference, participants are introduced to the selected professions, their specifications are approximated and ways to easily "enter" the labor market after obtaining a profession are presented.


During the conference, Jan Witkowski pointed out the necessity of implementing innovative dual education that meets modern labor market requirements, and gave a broad overview of the profession and the service establishment he runs.


In the second part of the conference, the second speaker - Artur Król - secretary at the Board of the Guild of Craftsmen and Small and Medium-sized Enterprises in Zawiercie, a certified engineer of electrical engineering and computer science, an expert in the electrical industry at the Chamber of Craftsmen in Katowice - took the floor. Specifying the characteristics of the electrician's job, the speaker drew particular attention to his numerous specializations. At the same time, he pointed out that this is a developing profession, well-paid, although demanding, as really good professionals with the ability to perform a wide range of work are in demand.

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

07

CZE

2023

576

razy

czytano

324/7767

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.