Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Poznajcie nasze streetworkerki! Meet our streetworkers!

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Poznajcie nasze streetworkerki! Meet our streetworkers!

W ramach „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” w naszym mieście aktywnie działają pedagodzy ulicy.

Streetworking to misja, której owocem jest ograniczenie liczby osób wykluczonych oraz zminimalizowanie izolacji i odtrącenia ludzi ze środowisk zmarginalizowanych. Przed podjęciem pracy „na ulicy” streetworkerki przygotowują się i zapoznają z terenem działań. Obserwują środowisko, następnie przychodzi etap zapoznawczy prowadzący do budowania więzi oraz wsparcia, na które składają się działania pomocowe i interwencyjne.

 

Monika Chojnacka pracuje w MOPS od 12 lat, obecnie jako pracownik socjalny. Jest osobą otwartą i ciekawą ludzi i świata .Łatwo nawiązuje kontakty z innymi i potrafi zaangażować się w to, co robi. Z przyjemnością zajmuje się działaniami na rzecz organizowania społeczności lokalnej.

Anna Iłczyk pracuje w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk od ponad 10 lat. Uśmiech dziecka, poprawa jego sytuacji życiowej, rozwiązanie problemów młodego człowieka - to daje jej największą satysfakcję w pracy. Streetworking jest dla niej kolejną szansą na zrobienie czegoś dobrego dla zawierciańskiej młodzieży.

Iwona Łukasik pracuje w MOPS Zawiercie od ponad 30 lat, a od kilkunastu – z bezdomnymi. Największą satysfakcję przynosi jej usamodzielnienie tych osób i jest to również motywacja do dalszej pracy.

Joanna Maciąg pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 10 lat, a od kilku lat jako kierownik Ośrodka  Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk. Jej praca to jej pasja. Uwielbia dzieci i młodzież, więc praca streetworkera jest dla niej kolejną możliwością, aby spotkać się z młodymi ludźmi i ich wspierać.

Sylwia Marciszewska od 18 lat jest pracownikiem socjalnym i pracuje w MOPS Zawiercie. Streetworking to dla niej nowe wyzwanie, ale ona uwielbia wyzwania. Motywują ją nowe doświadczenia i kontakt z ludźmi, a zwłaszcza możliwość rozwiązania problemów. Wspólnie z koleżankami – streetworkerkami – ma dużo ciekawych pomysłów i liczy na to, że uda się je systematycznie realizować.

Joanna Konopka w pracy z ludźmi kieruje się empatią i zrozumieniem. Od zawsze lubiła pracę z młodzieżą i dziećmi, dlatego streetworking jest tym, w czym się realizuje. Od 30 lat wykonuje zawód pracownika socjalnego w MOPS Zawiercie. Ma wiele ciekawych pomysłów, które będzie realizować z dziećmi i młodzieżą w naszym mieście. Ma nadzieję, że pomagając, sprawi, że będą lepszymi dorosłymi.

Agnieszka Pawłowska pracuje w MOPS od 20 lat. Dla niej najważniejsza jest chęć niesienia pomocy innym osobom, bez względu na ich status społeczny. Każdy, kto ją zna, wie, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych do zrobienia. Nigdy nie zostawia człowieka w potrzebie. Łatwo nawiązuje kontakt z innymi, dlatego też lubi wyzwania oraz pracę, gdy przypadek jest trudny.

Monika Wierzbicka pracuje w pomocy społecznej od 15 lat, czyli od zawsze. Obecnie jest kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej. Dla niej najważniejszy jest człowiek. Każdy, kto znalazł się w kryzysie, ma swoją historię, która rzutuje na jego byt – tu i teraz. Dlatego Monika Wierzbicka uważa, że udzielenie odpowiedniej pomocy ułatwia adaptację społeczną osobom marginalizowanym, zwłaszcza bezdomnym. Czuje się spełniona zawodowo, bo lubi to, co robi.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.


As part of the "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030", street educators are actively working in our city.


Streetworking is a mission that results in reducing the number of excluded people and minimizing isolation and repulsion of people from marginalized communities. Before working "on the street", streetworkers prepare and familiarize themselves with the area of activity. They observe the environment, then comes the familiarization stage leading to relationship building and support, which consists of assistance and intervention activities.

Monika Chojnacka has worked at MOPS for 12 years, currently as a social worker. She is an open-minded person who is curious about people and the world .She easily establishes contacts with others and is able to get involved in what she does. She enjoys doing community organizing activities.


Anna Iłczyk has been working at the Anna Kolodziejczyk Child and Family Support Center for more than 10 years. Making a child smile, improving his or her life situation, solving the young person's problems - this gives her the greatest satisfaction in her work. Streetworking is another opportunity for her to do something good for the youth of Zawiercie.


Iwona Łukasik has been working at MOPS Zawiercie for more than 30 years, and for a dozen years with the homeless. Her greatest satisfaction comes from making these people independent, and this is also a motivation for further work.


Joanna Maciąg has been working at the Municipal Social Welfare Center for 10 years, and for several years as head of the Anna Kołodziejczyk Child and Family Support Center. Her work is her passion. She loves children and young people, so working as a streetworker is another opportunity for her to meet and support young people.


Sylwia Marciszewska has been a social worker for 18 years and works at MOPS Zawiercie. Streetworking is a new challenge for her, but she loves challenges. She is motivated by new experiences and contact with people, especially the opportunity to solve problems. Together with her colleagues - streetworkers - she has a lot of interesting ideas and hopes to implement them systematically.


In her work with people, Joanna Konopka is guided by empathy and understanding. She has always liked working with young people and children, so streetworking is what she realizes herself in. She has been working as a social worker at MOPS Zawiercie for 30 years. She has many interesting ideas that she will implement with children and young people in our city. She hopes that by helping, she will make them better adults.


Agnieszka Pawlowska has worked at MOPS for 20 years. For her, the most important thing is the desire to help other people, regardless of their social status. Anyone who knows her knows that there are no impossible things for her to do. She never leaves a person in need. She easily establishes contact with others, which is why she enjoys challenges and working when a case is difficult.


Monika Wierzbicka has been working in social welfare for 15 years, which is forever. Currently, she is the head of the Environmental Assistance Department. For her, the most important thing is the person. Everyone who finds himself in crisis has a story that projects his existence - here and now. That's why Monika Wierzbicka believes that providing appropriate assistance facilitates social adaptation of marginalized people, especially the homeless. She feels professionally fulfilled because she likes what she does.


The activity is carried out within the framework of the project titled: "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030", financed by funds from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

04

KWI

2023

787

razy

czytano

386/7757

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.