Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Szkolenie z zakresu organizacji zawodowego kształcenia dualnego. Training in the organization of vocational dual education

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szkolenie z zakresu organizacji zawodowego kształcenia dualnego. Training in the organization of vocational dual education

9 marca 2023 r. odbyło się pierwsze z czterech planowanych szkoleń dotyczących organizacji dualnego szkolnictwa zawodowego.

Szkolenia organizuje Agencja Rozwoju Zawiercia w związku z realizacją umowy bilateralnej z Partnerem norweskim w ramach projektu pt. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2030 finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu Państwa.

Biorąc pod uwagę wyzwania dzisiejszego rynku pracy, potrzeby gospodarki oraz możliwości, jakimi dysponuje polskie szkolnictwo zawodowe, idealnym wyjściem wydaje się rozwój kształcenia dualnego. Zdobywanie przez młodych ludzi umiejętności w wyniku praktycznej nauki zawodu oferowanej w miejscu pracy stanowi skuteczny sposób na poprawę możliwości zatrudnienia dla młodzieży i tym samym wspiera płynne przejście ze szkoły na rynek pracy. Ponadto, dzięki takiemu systemowi kształcenia, młodzi ludzie zagrożeni wczesnym wykluczeniem z wstępnego procesu kształcenia mają zagwarantowaną już ścieżkę edukacji. Kraje takie jak  np. Norwegia, w których system kształcenia zawodowego współkształtują przedsiębiorcy, radzą sobie znacznie lepiej w procesie wspierania wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. Firmy uczestniczą bowiem w cyklu ustalania programów kształcenia oraz oferują naukę w miejscu pracy.  Kształcenie   dualne   polega   na   nauce   zawodu organizowanej  przez  pracodawcę  oraz  kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. Charakteryzuje się ono między innymi tym, że odbywa się w dwóch miejscach. Przedsiębiorstwo i szkoła zawodowa są partnerami.


Połączenie w systemie dualnym nauki w szkole z zajęciami w zakładzie pracy stanowi dla wielu młodych ludzi szansę na udaną przyszłość i ułatwia przejście ze szkoły do pracy zawodowej. Dostęp do dobrej i gruntownej nauki przyczynia się bowiem nie tylko do wzrostu wynagrodzenia przyszłych pracowników, ale chroni ich też przed długotrwałym bezrobociem. Szczególnie dla młodzieży, mającej trudniejszy start w dorosłość, kształcenie dualne stanowi szansę na integrację na rynku pracy. Połączenie praktycznej nauki, zapewnianej na wysokim poziomie przez zakłady pracy, z uzyskaniem uznawanego przez państwo dyplomu, umożliwia absolwentom szybkie wejście na rynek pracy i osiągnięcie finansowej niezależności. Stanowi to dobrą motywację, stwarzając perspektywy i nadzieję na przyszłość.

Kształcenie dualne przynosi korzyści wszystkim uczestnikom tego procesu, a finalnie ma pozytywny wpływ na rynek pracy i całą gospodarkę. Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności, które rzeczywiście przydadzą im się w pracy zawodowej. Szkoły umożliwiające kształcenie dualne są postrzegane jako te z atrakcyjną ofertą edukacyjną. Cieszą się więc większym zainteresowaniem kandydatów.

Tymczasem przedsiębiorca, który prowadzi w swojej firmie praktyczną naukę zawodu, może kształcić młodych ludzi zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. W ten sposób tworzy potencjalnie swoje przyszłe kadry. W większości przypadków firmy, które przyjmują praktykantów, nie muszą prowadzić rekrutacji na nowych pracowników. Mogą zatrudnić najlepszych uczniów, oszczędzając jednocześnie na szkoleniu i przygotowaniu do pracy osób z zewnątrz.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy koresponduje  z filarami edukacji zawodowej, determinującymi jakość kształcenia zawodowego i umożliwia m.in.:

  1. Dobre przygotowanie teoretyczne, dające wiedzę zawodową, które służy zdobywaniu różnych zawodów o szerokim profilu,
  2. Dobre przygotowanie praktyczne do sprawnego wykonywania określonych prac, specjalności, czynności, zadań, obsługiwania maszyn,
  3. Dobre przygotowanie społeczne, znajomość stosunków pracy  w przedsiębiorstwie (instytucji), organizacji stanowisk pracy, znajomość  i respektowanie określonej hierarchii i dyscypliny w miejscu pracy,
  4. Wysokie efekty w kształceniu pozytywnej osobowości młodego człowieka.

The first of four planned trainings on the organization of dual vocational education took place on March 9, 2023.

The trainings are organized by the Zawiercie Development Agency in connection with the implementation of a bilateral agreement with the Norwegian Partner in the framework of the project entitled Local Development Plan for 2021-2030, financed by funds from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget.

Taking into account the challenges of today's labor market, the needs of the economy and the opportunities available to Polish vocational education, it seems ideal to develop dual education. The acquisition of skills by young people as a result of practical vocational training offered at the workplace is an effective way to improve employment opportunities for young people and thus promote a smooth transition from school to the labor market. In addition, thanks to such an education system, young people at risk of early exclusion from the initial education process already have a guaranteed educational pathway. Countries such as Norway, for example, where the vocational education system is co-shaped by entrepreneurs, do much better in supporting young people's entry into the labor market. This is because companies participate in the cycle of setting educational programs and offer on-the-job learning.  Dual education consists of vocational training organized by the employer and theoretical and general education in the school system. Among other things, it is characterized by the fact that it takes place in two places. The enterprise and the vocational school are partners.


The dual system's combination of schooling and on-the-job training provides many young people with an opportunity for a successful future and eases the transition from school to work. This is because access to a good and thorough education not only contributes to the wages of future employees, but also protects them from long-term unemployment. Especially for young people with a more difficult start to adulthood, dual education provides an opportunity to integrate into the labor market. The combination of practical learning, provided at a high level by workplaces, with the acquisition of a state-recognized diploma, enables graduates to quickly enter the labor market and achieve financial independence. This provides a good motivation, creating prospects and hope for the future.

Dual education benefits all participants in the process, and ultimately has a positive impact on the labor market and the economy as a whole. Students acquire practical skills that will actually be useful in their careers. Schools enabling dual education are perceived as those with an attractive educational offer. They therefore enjoy greater interest from applicants.

Meanwhile, an entrepreneur who conducts practical vocational training at his company can train young people according to his expectations and needs. In this way, he is potentially creating his future workforce. In most cases, companies that take on apprentices do not need to recruit for new employees. They can hire the best apprentices while saving money on training and preparing outsiders for the job.

Practical apprenticeship with an employer corresponds to the pillars of vocational education that determine the quality of vocational training and enables, among other things:

    1. Good theoretical preparation, providing vocational knowledge for acquiring various professions with a broad profile,
    2. Good practical preparation for efficient performance of specific jobs, specialties, activities, tasks, operation of machinery,
    3. Good social preparation, knowledge of labor relations in the enterprise (institution), organization of workplaces, knowledge of and respect for certain hierarchy and discipline in the workplace,
    4. High results in the formation of a positive personality of a young person.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

10

MAR

2023

718

razy

czytano

533/7872

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.