Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Norweskie przedsiębiorstwa w Møre og Romsdal. Norwegian companies in Møre og Romsdal

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Norweskie przedsiębiorstwa w Møre og Romsdal. Norwegian companies in Møre og Romsdal

Ekornes

Podczas wizyty w Sykkylven polska delegacja miała możliwość zapoznania się z całokształtem systemu produkcji mebli w fabryce Ekornes.

Przedsiębiorstwo jest największym skandynawskim producentem mebli i tym samym jednym z największych pracodawców w Norwegii. Wykorzystuje te same techniki, których uczyli pradziadkowie. Firma łączy procesy doskonalone od wielu pokoleń z nowoczesnymi ulepszeniami i rozwiązaniami technicznymi, nieustannie tworząc produkty wyróżniające się elegancją, jakością i klasą.

Ekornes jest przedsiębiorstwem z wieloletnią tradycją, przykładającym szczególną uwagę do jakości i wytrzymałości swoich produktów oraz utrzymującym najlepsze standardy. Produkuje także własne gąbki obiciowe (pianki tapicerskie) na siedziska foteli. Firma eksportuje swoje produkty na rynki światowe, m.in. Europę i USA.

Domeną firmy jest zasada „zero waste”, co oznacza, że żaden materiał się nie marnuje. W procesie produkcji firma bardzo dba o jakość wyrobów. Przedstawiciele zawierciańskich instytucji mieli okazję zapoznać się z różnymi procesami mechanizacji produkcji.

 

Aquaculture

Delegacja polska 1 marca wybrała się do Centrum Wystawowego Hofseth w Valldal „Aquaculture”. Przedsiębiorstwo jest jednym z najważniejszych producentów łososia w Norwegii i posiada największe farmy rybne.

Firma dba o równowagę środowiska, prowadząc działalność w zrównoważony sposób, który chroni dziką przyrodę fiordu, a swoim klientom oferuje wysokiej jakości produkty będące podstawą zdrowej i zrównoważonej diety.

Przedsiębiorstwo wyznaje zasadę „zero waste”, co oznacza, że oprócz typowego przeznaczenia łososi, są z nich wyrabiane także inne produkty, m.in. tran, suplementy diety czy karma dla zwierząt. Niegdyś resztki łososia uważano za odpady, obecnie te odpady są przetwarzane w wysokowartościowe zdrowotne produkty odżywcze dla ludzi i zwierząt. W przyszłości wytwarzane produkty mogą także stanowić podstawę nowej medycyny.

„Aquaculture” gwarantuje opiekę nad farmami rybnymi na najwyższym poziomie, m.in. odtwarzając drogę łososi z rzeki do morza i z powrotem. Dzięki temu ma większą kontrolę nad populacją i spotyka się z mniejszymi zagrożeniami chorobowymi. Przedsiębiorstwo przeprowadza regularne kontrole i codzienne inspekcje ryb, co zapewnia im dobrą kondycję fizyczną. Podwójne kamery monitorują zarówno pożywienie, jak i zachowanie ryb.

Firma cały czas rozszerza swoją działalność, populacja łososia rośnie, w związku z czym „Aquaculture” potrzebuje nowych pracowników różnych specjalizacji technicznych, z takich dziedzin jak np. biologia czy chemia, a także pracowników fizycznych. Jednym z największym zagrożeń jest wyjazd młodych ludzi do większych miejscowości (Bergen i Oslo). Warto dodać, że w 2022 r. w pobliskiej miejscowości Stranda uruchomiono klasę, której uczniowie w przyszłości zasilą fabrykę. Aktualnie kilkanaście osób ze szkoły jest na praktykach.

Podstawowymi strategiami przedsiębiorstwa są: lokalne tworzenie wartości, wykorzystanie „całej” ryby (wykorzystywanie odpadów rybnych i przekształcenie ich w wysokiej jakości produkty odżywcze) oraz niewielki wpływ na środowisko (od hodowli aż po transport skoncentrowanie uwagi na zmniejszeniu wpływu ludzkiego na środowisko). To przedsiębiorstwo z długoterminowym potencjałem rolniczym, posiadające trzy zakłady przetwarzania. Jednym z głównych koncernów kupujących ich produkty jest m.in. Lidl.

Firma rozwija się i inwestuje w zaawansowane technologie – zmodernizowane obiekty morskie i stacje karmienia, nowe linie technologiczne, inwestuje także w technologię „zamkniętego kojca” dla łososi. Przedsiębiorstwo posiada udziały m.in. w spółkach Norwegian Hydrogen i Ava Ocean.

 

Grilstad

W czwartek, 2 marca polska delegacja udała się do lokalnej fabryki wędlin Grilstad w Strandzie.

Po obiekcie przedstawicieli zawierciańskich instytucji oprowadzała Grete Mogstad Nass w towarzystwie Karoliny, pracownika z Polski. Marka prowadzi sprzedaż pod trzema nazwami: Grilstad (tradycyjne norweskie wyroby przeznaczone dla całej rodziny na każdy dzień), Stranda (produkowane jedynie w Strandzie tradycyjne norweskie wyroby na weekendy) i TIND (lokalne, aromatyczne, innowacyjne wyroby na specjalne okazje).

Przedsiębiorstwo Grilstad AS zajmuje się sprzedażą żywności i jest jednym z największych norweskich producentów wyrobów mięsnych w Norwegii. Grilstad jest również liderem na rynku mrożonych hamburgerów. Grupa liczy obecnie ok. 400 pracowników rozmieszczonych w trzech zakładach przetwórczych w Norwegii (w Trondheim, na Strandzie i w Brumunddal) i jednym w Szwecji (Østersund). Obroty w 2019 roku wyniosły 1,8 miliarda NOK. Grilstad dostarcza produkty mięsne na rynek spożywczy w całej Norwegii. Co ciekawe, produkty firmy są dystrybuowane wyłącznie w tym kraju.

 

Orkla Stranda w Svemorka

Delegacja polska udała się także 2 marca do Fabryki Pizzy Grandiosa – nieoficjalnie norweskiej potrawy narodowej.

Pizza Grandiosa to najpopularniejsza marka mrożonej pizzy w Norwegii. Produkcja oryginalnej Grandiosy rozpoczęła się 11 lutego 1980 roku i była produkowana przez Norę (obecnie Stabburet). Grandiosa była jedną z pierwszych mrożonych pizz wyprodukowanych w Norwegii. Grandiosa stała się bardzo popularna i nadal jest najlepiej sprzedającą się marką pizzy w Norwegii, pomimo rosnącej konkurencji ze strony innych lokalnych i międzynarodowych marek. W 2002 roku Stabburet odpowiedział na rosnącą konkurencję w segmencie mrożonek, ożywiając markę kreatywnym marketingiem i kilkoma nowymi wersjami Grandiosy. W mniejszych ilościach pizza jest również eksportowana do sąsiednich krajów: Szwecji, Finlandii, Islandii. Co dziwne, pizza nie jest eksportowana do wielu krajów Europy, mimo dobrej jakości i długiego terminu przydatności do spożycia.

Grandiosa składa się z mąki, mięsa, sera i warzyw, stąd przedsiębiorstwo jest zdania, że ich produkty są zdrowe i są elementem zbilansowanej diety.

Delegacja z Polski mogła obejrzeć każdy etap wyrobu pizzy i była pod wrażeniem zmechanizowania systemu produkcji.

 


Ekornes

During the visit to Sykkylven, the Polish delegation had the opportunity to get acquainted with the entire furniture production system at the Ekornes factory.

The company is Scandinavia's largest furniture manufacturer and thus one of the largest employers in Norway. It uses the same techniques taught by its great-grandparents. The company combines processes perfected over many generations with modern improvements and technical solutions, constantly creating products that stand out for their elegance, quality and class.

Ekornes is a company with a long tradition, paying special attention to the quality and durability of its products and maintaining the best standards. It also produces its own upholstery sponges (upholstery foams) for armchair seats. The company exports its products to global markets, including Europe and the US.

The company's domain is "zero waste," which means that no material is wasted. In the production process, the company takes great care of the quality of its products. Representatives of Zawiercie institutions had the opportunity to learn about the various processes of mechanization of production.


Aquaculture

The Polish delegation went to the Hofseth Exhibition Center in Valldal "Aquaculture" on March 1. The company is one of the most important salmon producers in Norway and has the largest fish farms.

The company cares about environmental sustainability, operating its business in a sustainable way that protects the fjord's wildlife, and offers its customers high-quality products that are the basis for a healthy and balanced diet.

The company adheres to a zero waste policy, which means that in addition to the typical use of salmon, other products are made from it, including fish oil, dietary supplements and pet food. While salmon leftovers used to be considered waste, this waste is now being processed into high-value health nutritional products for humans and animals. In the future, the products produced may also form the basis of new medicine.

"Aquaculture ensures that fish farms are cared for at the highest level, including recreating the salmon's path from river to sea and back again. As a result, it has greater control over the population and encounters fewer disease threats. The company conducts regular checks and daily inspections of the fish, ensuring that they are in good physical condition. Dual cameras monitor both the food and behavior of the fish.

The company is constantly expanding its operations, the salmon population is growing, and as a result, "Aquaculture" needs new employees of various technical specialties, from fields such as biology or chemistry, as well as manual workers. One of the biggest threats is the departure of young people to larger places (Bergen and Oslo). It is worth mentioning that a class of 2022 has been launched in the nearby town of Stranda, whose students will feed the factory in the future. Currently, a dozen people from the school are on apprenticeships.

The company's core strategies are local value creation, use of the "whole" fish (using fish waste and turning it into high-quality nutritional products) and low environmental impact (from farming to transportation focusing attention on reducing human impact on the environment). It is an enterprise with long-term agricultural potential, with three processing plants. One of the major concerns buying their products is Lidl, among others.

The company is expanding and investing in advanced technology - upgraded marine facilities and feeding stations, new processing lines, and is also investing in "closed pen" technology for salmon. The company holds stakes in Norwegian Hydrogen and Ava Ocean, among others.


Grilstad

On Thursday, March 2, a Polish delegation traveled to the local Grilstad sausage factory in Strand.

The representatives of the Zawiercie institutions were shown around the facility by Grete Mogstad Nass, accompanied by Karolina, an employee from Poland. The brand sells under three names: Grilstad (traditional Norwegian products designed for the whole family for every day), Stranda (traditional Norwegian products for weekends, produced only in Stranda) and TIND (local, aromatic, innovative products for special occasions).

Grilstad AS is engaged in food sales and is one of the largest Norwegian producers of meat products in Norway. Grilstad is also a market leader in frozen hamburgers. The group currently has about 400 employees spread across three processing plants in Norway (Trondheim, Strand and Brumunddal) and one in Sweden (Østersund). Turnover in 2019 was NOK 1.8 billion. Grilstad supplies meat products to the grocery market throughout Norway. Interestingly, the company's products are distributed exclusively in the country.

Orkla Stranda in Svemorka

The Polish delegation also traveled to the Grandiosa Pizza Factory - unofficially Norway's national dish - on March 2.

Pizza Grandiosa is the most popular brand of frozen pizza in Norway. Production of the original Grandiosa began on February 11, 1980 and was produced by Nora (now Stabburet). Grandiosa was one of the first frozen pizzas produced in Norway. Grandiosa became very popular and is still the best-selling pizza brand in Norway, despite increasing competition from other local and international brands. In 2002, Stabburet responded to growing competition in the frozen food segment by revitalizing the brand with creative marketing and several new versions of Grandiosa. In smaller quantities, the pizza is also exported to neighboring countries: Sweden, Finland and Iceland. Surprisingly, the pizza is not exported to many European countries, despite its good quality and long shelf life.

Grandiosa consists of flour, meat, cheese and vegetables, hence the company's view that their products are healthy and part of a balanced diet.

The delegation from Poland was able to see every stage of pizza making and was impressed by the mechanization of the production system.

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

08

MAR

2023

705

razy

czytano

486/7822

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.