Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Dualne szkolnictwo zawodowe w Norwegii. Dual vocational education in Norway.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dualne szkolnictwo zawodowe w Norwegii. Dual vocational education in Norway.

Wizyta w Szkole Średniej w Sykkylven

 

28 lutego delegacja polska odwiedziła norweskie miasto i gminę leżącą w regionie Møre og Romsdal – Sykkylven.

Tam odbyła się wizyta w Szkole Średniej. Polska delegacja była pod wrażeniem dualnego kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej. Uczniowie mogą kształcić się na takich kierunkach jak m.in.: robotyka, automatyka, mechanika, pomoc pielęgniarska. Już na tym etapie edukacji młodzież odbywa płatne praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach. Szkoła posiada przestrzenie sprzyjające odpoczynkowi uczniów i nauce między zajęciami.

Delegacja polska zapoznała się z norweskim systemem edukacji, na którą składa się: szkoła podstawowa i gimnazjum (od 6 do 15 roku życia – klasy 1-10). Nauka w szkole jest bezpłatna i obowiązkowa. Kolejnym szczeblem jest liceum (od 16 do 19 roku życia – klasy 11-13). Nauka w liceum również jest bezpłatna i finansowana przez rady powiatów. Zadaniem dualnego szkolnictwa zawodowego jest przede wszystkim wzmocnienie zdolności innowacyjnych i konkurencyjności w lokalnym przemyśle. Jest to część strategii biznesowej gminy i służy zatrzymaniu młodych ludzi w mniejszych miejscowościach. Dzięki programowi płatnych praktyk przyuczających do zawodu, młodzi ludzie mają większe możliwości pracy w lokalnych przedsiębiorstwach.

Polskiej delegacji podczas oprowadzania po szkole w Sykkylven towarzyszyła młoda uczennica Oliwia pochodząca z Polski, która opowiadała, jak wygląda przyjęcie polskich uczniów w Skandynawii, wspominając m.in. o tym, że szkoła zapewnia szkolenie z języka norweskiego.

 

Wizyta w Szkole Średniej w Strandzie

Przedstawiciele zawierciańskich jednostek 2 marca odbyli także spotkanie z gospodarzami lokalnej szkoły w Strandzie, gdzie został zaprezentowany system nauczania i rozwój biznesowy w mieście.

Norweski system nauczania pozwala zyskać kwalifikacje zawodowe już na poziomie szkoły średniej. Taki model obejmuje dwa lata w szkole (z doskonaleniem zawodowym) oraz dwuletnie praktyki zawodowe. Wśród prowadzonych zajęć są m.in. opieka zdrowotna, produkcja kulinarna i spożywcza, rolnictwo, leśnictwo, akwakultura i rybołówstwo.

Kwalifikacje do studiów uniwersyteckich zapewniają trzy lata w szkole o profilu ogólnokształcącym, obejmującym nauki przyrodnicze i matematyczne, języki, nauki społeczne i ekonomię oraz wychowanie fizyczne.

Delegacja polska miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami kształcącymi w zawodach opieki medycznej – m.in. zakładając okulary z wirtualną rzeczywistością i podając leki wirtualnemu pacjentowi, a także z pionierskimi systemami usprawniania funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie (m.in. zautomatyzowane obniżanie blatów kuchennych). W Norwegii jest szeroka infrastruktura domów opieki, a system edukacji już na poziomie szkoły średniej kształci uczniów na kierunku ''socialhelp'', aby młodzi ludzie mogli nabyć niezbędne umiejętności w zawodzie pielęgniarki/opiekuna osób starszych i chorych.

W szkole średnie w Strandzie przedstawiciele z Polski mogli także „od kuchni” obejrzeć pracę uczniów kształcących się na kierunku gastronomicznym, czego uwieńczeniem było zaserwowanie pysznego posiłku w szkolnej stołówce.

W norweskich szkołach panuje serdeczna atmosfera, nauczyciele są przyjaźnie nastawieni do uczniów, a priorytetem jest nabycie wiedzy i umiejętności – nie pogoń za najlepszymi ocenami.

Podczas wizyty studyjnej polska delegacja zdobyła wiedzę na temat dobrych praktyk związanych z dualnym szkolnictwem zawodowym, na które składa się przede wszystkim:

  • Dobrze prosperujące przygotowanie zawodowe, umożliwiające znalezienie pracy zaraz po szkole średniej,
  • Płatne praktyki zawodowe motywujące uczniów i służące zatrzymaniu młodych ludzi w mniejszych miejscowościach,
  • Profesjonalne wyposażenie placówek dualnego szkolnictwa zawodowego w nowoczesne, innowacyjne sprzęty,
  • Wzmocnienie zdolności innowacyjnych i konkurencyjności w lokalnym przemyśle,
  • Strategiczne reagowanie na potrzeby zawodowe w związku ze starzejącym się społeczeństwem poprzez naukę zawodów pomocowych już na poziomie szkoły średniej (m.in. opiekun, pielęgniarka).

Visit to Sykkylven High School


On February 28, a Polish delegation visited Sykkylven, a Norwegian town and municipality located in the Møre og Romsdal region.

There, a visit was made to the Secondary School. The Polish delegation was impressed by the dual vocational education at the secondary school level. Students can study such fields of study as robotics, automation, mechanics, nursing assistance, among others. Already at this stage of education, young people are given paid internships at local companies. The school has spaces conducive to students' rest and study between classes.

The Polish delegation got acquainted with the Norwegian education system, which consists of: elementary school and junior high school (from age 6 to 15 - grades 1-10). Schooling is free and compulsory. The next level is high school (from age 16 to 19 - grades 11-13). High school education is also free and funded by county councils. The task of dual vocational education is primarily to strengthen innovative capacity and competitiveness in local industry. It is part of the municipality's business strategy and serves to keep young people in smaller towns. Through the paid apprenticeship program, young people have more opportunities to work in local businesses.

The Polish delegation was accompanied on a tour of the school in Sykkylven by a young student, Oliwia, who is from Poland, who talked about how Polish students are received in Scandinavia, mentioning, among other things, that the school provides Norwegian language training.


Visit to Stranda High School

Representatives of the Zawiercie units on March 2 also held a meeting with the hosts of the local school in Stranda, where the teaching system and business development in the city were presented.

The Norwegian education system allows one to gain professional qualifications already at the high school level. Such a model includes two years at school (with in-service training) and a two-year apprenticeship. Among the courses taught are health care, culinary and food production, agriculture, forestry, aquaculture and fishing.

Qualification for university studies is provided by three years at a general education school, including natural sciences and mathematics, languages, social sciences and economics, and physical education.

The Polish delegation had the opportunity to learn about modern technologies for training in health care professions - including donning virtual reality glasses and administering medication to a virtual patient, as well as pioneering systems for improving the functioning of people with disabilities in society (including automated lowering of kitchen countertops). There is an extensive infrastructure of nursing homes in Norway, and the education system already trains students at the high school level to become ''socialhelp'' so that young people can acquire the necessary skills for the nursing/care profession for the elderly and sick.

At Stranda High School, representatives from Poland were also able to see "from behind the scenes" the work of students studying catering, which culminated in serving a delicious meal in the school cafeteria.

Norwegian schools have a cordial atmosphere, teachers are friendly to students, and the priority is the acquisition of knowledge and skills - not the pursuit of the best grades.

During the study visit, the Polish delegation gained knowledge of good practices related to dual vocational education, which consists primarily of:

  • A thriving vocational preparation that enables students to find jobs right after high school,
  • Paid apprenticeships that motivate students and serve to retain young people in smaller towns,
  • Professional equipment of dual vocational education facilities with modern, innovative equipment,
  • Strengthening innovative capacity and competitiveness in local industry,
  • Strategically responding to professional needs in relation to the aging population by teaching helping professions as early as the high school level (e.g., caregiver, nurse).

 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

07

MAR

2023

837

razy

czytano

538/7872

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.