Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Ochrony Środowiska

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska - WOŚ

Naczelnik: Anna Danielewska - Trzepla

tel: 32 67 222 15

ochronasrodowiska@zawiercie.eu

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1.     Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody w tym w szczególności z zakresu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz z zakresu form ochrony przyrody.

2.     Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wraz
z pisemnym poinformowaniem właścicieli lasów o podstawie naliczenia podatku leśnego.

3.     Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz opiniowanie z zakresu dzierżawy obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich.

4.     Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych.

5.     Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6.     Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

7.     Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz prowadzenie spraw ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie, a także wyjaśnienia
w zakresie gospodarki wodnej.

8.     Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń od użytkowników urządzeń lub instalacji,
 której emisja nie wymaga zezwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne.

9.     Prowadzenie spraw w zakresie nałożenia obowiązku na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, prowadzące instalację lub będące użytkownikiem urządzenia, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia; przyjmowanie wyników pomiarów w tych sprawach.

10.  Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji w przypadkach działalności negatywnie oddziałującej na środowisko prowadzonej przez osoby fizyczne.

11.  Przyjmowanie pozwoleń wydanych przez inne organy z zakresu gospodarki odpadami i ich przemieszczania.

12.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania opinii dotyczących rekultywacji
i zagospodarowania gruntów oraz w przedmiocie nałożenia obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i jej wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, a także przyjmowanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów niezwiązanych z działaniami gminy.

13.  Prowadzenie spraw na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z zakresu rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności.

14.  Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

15.  Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania.

16.  Przekazywanie generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

17.  Opiniowanie w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny.

18.  Przyjmowanie map obszarów górniczych z rejestru obszarów górniczych.

19.  Opiniowanie w sprawach planu ruchu zakładu górniczego, w tym także w przypadkach, gdy nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego - uzgodnienia
w zakresie sposobu wykonania obowiązków ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji

20.  Przyjmowanie decyzji wydawanych na podstawie działu III ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

21.  Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

22.  Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych.

23.  Opiniowanie w sprawach likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego.

24.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.

25.  Przyjmowanie informacji dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

26.  Współpraca z samorządem rolniczym, w tym w szczególności w zakresie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu do izb rolniczych.

27.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń na podstawie ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

28.  Prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

29.  Koordynowanie działań komisji ds. Szacowania strat w rolnictwie.

30.  Udzielanie dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami na podstawie prawa ochrony środowiska.

31.  Przygotowanie informacji z zakresu działania Wydziału celem udostępnienia na stronach internetowych Urzędu, w tym w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej.

32.  Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

33.  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

34.  Współpraca z jednostkami urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie działań oraz realizacji programów na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tym m.in. w zakresie programu ochrony powietrza).

35.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna