Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Edukacji

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Edukacji

Wydział Edukacji - WE

Naczelnik: Andrzej Kaźmierczak

tel: 32 67 212 39

edukacja@zawiercie.eu

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności :

1.   Realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

2.   Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem samorządowych placówek oświatowych w uzgodnieniu
z Kuratorium Oświaty.

3.   Kierowanie całokształtem działalności placówek oświatowych, zapewnienie im lokali, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

4.   Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

5.   Wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
a w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk kierowniczych
i odwoływaniem z tych stanowisk,

2)      prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli,

3)      dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych,

4)      wnioskowanie o przyznanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nagród
i odznaczeń Prezydenta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,

5)      występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela.

6.   Opracowywanie założeń do rocznych projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, analiza projektów organizacyjnych oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie.

7.   Przygotowanej zbiorczej organizacji szkół i przedszkoli oraz wnioskowanie o jej zatwierdzenie.

8.   Sporządzanie zestawień i raportów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania placówek oświatowych, w tym rocznego raportu o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zawiercie.

9.   Zatwierdzanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności pozalekcyjnej
i pozaszkolnej oraz realizacja dodatkowych zajęć ( tj. nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, itp.).

10. Koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań ekonomiczno – administracyjnych placówek.

11. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych ze środków budżetu państwa, organów administracji rządowej, funduszy celowych.

12. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

13. Opiniowanie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

14. Kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16 – 18 lat.

15. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół
i przedszkoli w zakresie spraw administracyjnych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie:

1)      przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

2)      przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli.

16. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

17. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej.

18. Koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach.

19. Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego w Zawierciu.

20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem lub odmową dokonania wpisu do prowadzonego przez Wydział rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

21. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

22. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

23. Dokonywanie podziału środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego dla gimnazjów i szkół podstawowych.

24. Monitorowanie prognoz demograficznych dzieci w wieku przedszkolnym w celu zapewnienia potencjalnych miejsc w przedszkolach.

25. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora szkoły.

26. Realizowanie zdań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna