Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Referat Utrzymania Dróg

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Gospodarki Miejskiej » Referat Utrzymania Dróg

Referat Utrzymania Dróg - RUD

Kierownik: Artur Miszczyk

tel: 32 494 12 59

drogi@zawiercie.eu

Do zadań Referatu Utrzymania Dróg - RUD należą:

1.   Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie wynikających z art. 20 ustawy o drogach publicznych  z wyjątkiem pkt 6, 13, 17 i 18.

2.   Realizacja zadań związanych z przebudową i remontami jezdni, chodników, parkingów, drogowych obiektów inżynierskich w pasach drogowych.

3.   Wydawanie zezwoleń i zawieranie umów na lokalizowanie w pasach drogowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4.   Uzgadnianie budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych.

5.   Opiniowanie wniosków dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

6.   Opiniowanie wniosków dot. ustalania przebiegu dróg powiatowych.

7.   Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

8.   Ustalenie przebiegu dróg gminnych.

9.   Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych do stanu poprzedniego w razie ich naruszenia.

10. Przyjmowanie zgłoszeń przemarszu drogami gminnymi zgłoszonymi przez organizatora oraz wydawanie opinii w tym zakresie.

11. Prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

12. Wszczynanie postępowań egzekucyjnych dot. windykacji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

13. Obsługa miejskiego systemu informacji.

14. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów, w tym jego finansowanie
z wyłączeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie dobudowy nowego oświetlenia.

15. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w pasach drogowych dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie.

16. Prowadzenie spraw (dokonywanie opłat) związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchu drogowego w pasach drogowych.

17. Regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych
i roztopowych do wód lub do ziemi.

18. Udział w prowadzeniu akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.

19. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe.

20. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

21. Sprawdzanie przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków czy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna