Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Referat Gospodarki Komunalnej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Gospodarki Miejskiej » Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej - RGK

Kierownik: Katarzyna Kaziród

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel: 32 67 223 40

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej - RGK należy:

1.   Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców).

2.   Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3.   Opracowanie corocznej analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

4.   Przyjmowanie informacji za korzystanie ze środowiska.

5.   Przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

6.   Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – ewidencje w formacie Excel oraz w tzw. "systemie śmieciowym”.

7.   Wydawanie decyzji w przypadku właścicieli, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

8.   Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.   W przypadku niezłożenia deklaracji – wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podksięgowywanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poszczególnych kontach właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

11. Wystawianie upomnień, postanowień i decyzji z zakresu księgowości.

12. Prowadzenie księgowości analitycznej Referatu.

13. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zaległość lub brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. W przypadku nie uiszczenia opłaty przez mieszkańca – prowadzenie egzekucji w oparciu
o przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

15. Organizowanie zbiórki przeterminowanych leków – wybór wykonawcy.

16. Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli – przygotowanie merytorycznej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz nadzór nad realizacją zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę.

17. Udostępnienie na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji
z zakresu gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa.

18. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

19. Organizowanie konkursów ekologicznych kierowanych dla dzieci i młodzieży (konkurs – zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii suchych, konkursy tematyczne z recyklingu).

20. Administrowanie serwisem WWW poświęconym gospodarce komunalnej.

21. Uzupełnianie bazy azbestowej na podstawie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla Środowiska.

22. Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Referatu przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu.

 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna